Language: English | हिन्दी
Call Now: 02988-281210
Email: jnvbarmer@yahoo.com
jnvbarmer02@gmail.com


TC (TRANSFER CERTIFICATE) ISSUED NOV-2019

Please click on the name below to download the document.

Please press "Ctrl+F" to find your name.

Uploaded 05-NOV-2019

PAROKSH PARASHAR
ARVIND KUMAR
SANDEEP
JETHARAM
VISHAL SHARMA
PRIYANKA
SUMIT RATHORE
RAHUL BENIWAL
ARCHANA CHOUDHARY
HIMANSHU GODANASA
---
HIMANSHU
RAJESH
DAMI CHOUDHARY
REVANT KUMAR
MAHESH KUMAR
FAROOQ KHAN
GURUDEEP CHARAN
BHARAT KUMAR
SUNITA KUMARI
MANISH KUMAR
CHITRANJANA KANWAR
KAILASH CHOUDHARY
DEVKRISHNA SAARAN
RITIKA
PRAMILA
Mrs. Archana Singh
Principal, JNV Barmer